Co2 Gas Valve

COLORCODETUBETUBE
 
White

GVA1414N05 1/4 1/4