Reducer

COLORCODETUBESTEM
 
GrayRDA5114G01 1/4 5/16
RDA3814G01 1/4 3/8